Sabe Bedrijfsplanvouchers

Wilt u omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering en wilt u daarvoor een bedrijfsplan opstellen? Deze regeling kan u daarbij helpen.

Voor wie?

Voor agrariërs die willen verduurzamen (onderdeel van het omschakelprogramma).

Looptijd

Projectsubsidies kunnen vanaf het 1 november 2021 worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het bedrijfsplan

Het bedrijfsplan moet een middel worden voor de ondernemer om een omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering concreet te maken. De regeling stimuleert agrarische ondernemers om de omschakeling te maken op basis van weloverwogen, solide en sociaal, economisch en ecologisch goed onderbouwde plannen.

Het maken van een goed bedrijfsplan vergt echter veel tijd, energie, financiële middelen en kennis. Om agrarische ondernemers hierbij te ondersteunen kunnen zij een bedrijfsplanvoucher aanvragen. Op deze manier heeft een agrarische ondernemer een realistisch bedrijfsplan en is het naar verwachting eerder mogelijk om het te plan realiseren en ook om bijvoorbeeld financiering aan te vragen bij een bank, of  bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (onderdeel van het Omschakelprogramma).

Bedrijfsadviseur

De bedrijfsplanvouchers geven agrariërs de mogelijkheid om met behulp van een agrarisch bedrijfsadviseur een bedrijfsplan op te stellen voor integrale verduurzaming op meerdere aspecten van het bedrijf. Deze bedrijfsadviseur die de agrarische ondernemer ondersteunt bij het opstellen van het bedrijfsplan moet erkend zijn op het aandachtsgebied “E3 Bedrijfsopvolging” of  “E4 Verdienvermogen’’ in het BAS-register om zo de kwaliteit van het onafhankelijk advies te kunnen waarborgen.

Een bedrijfsplanvoucher heeft een waarde van ten hoogste € 6.000,–, bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en wordt door de minister op aanvraag verstrekt aan een landbouwonderneming voor het verkrijgen van een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan moet ingaan om minimaal vijf van de doelen uit het omschakelprogramma, waaronder in elk geval emissiereductie stikstof:

1. emissiereductie stikstof;

2. reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;

3. emissiereductie broeikasgassen;

4. emissiereductie nitraat;

5. vergroten biodiversiteit;

6. versterken duurzaam bodembeheer;

7. verhogen aandeel circulair veevoergebruik;

8. verbeteren dierenwelzijn/diergezondheid.

Verder moet het bedrijfsplan een uitgewerkte beschrijving bevatten over:

- de aard en omvang van het huidige bedrijf inclusief SWOT-analyse

- de beoogde en onderbouwde vermarkting van de meerwaarde van de omschakeling (producten / diensten, markten, doelgroepen, promotie, ketenpartners, verdienmodel);

- welke maatregelen of investeringen er door het bedrijf per onderwerp worden voorgesteld;

- de maatregelen en investeringen, en de uitwerking daarvan, in een reële en zo mogelijk sluitende begroting voor de exploitatie, investeringen, financiering en liquiditeit;

- de (juridische) haalbaarheid van het initiatief en indien er belemmeringen zijn om het plan te realiseren, hoe er hiervoor ondersteuning of oplossingsrichtingen kunnen worden geboden.

LNV organiseerde 19 september 2021 een Webinar over de twee nieuwe openstellingen binnen de Sabe-regeling. In dit Webinar komen de meest relevante onderwerpen uitgebreid aan bod.

Sabe Demonstratiebedrijven en Bedrijfsplanvouchers

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies.

Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

- projectsubsidies voor praktijknetwerken

- subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw

- subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers) zijn nieuw en worden in dit LNV-webinar nader uitgelegd.