Sabe Demonstratiebedrijven

Wilt u ondersteuning krijgen voor het delen van door u opgedane kennis en ervaringen met de duurzame omschakeling van uw eigen bedrijf? Deze regeling ondersteunt agrarische ondernemers die collega's willen informeren over deze ervaringen en inspireren door demonstratiebedrijf te worden.

Voor wie?

Agrarische ondernemingen die al grotendeels een omschakeling naar duurzame landbouw hebben doorgemaakt en als inspirerend praktijkvoorbeeld van een duurzame omschakeling voor andere agrariërs kunnen dienen (onderdeel van het omschakelprogramma).

Aanvragen

Deze subsidie kan van 1 november tot en met 15 december 2021 worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit en impact en niet op volgorde van binnenkomst.

Looptijd

De looptijd van de subsidie voor demonstratiebedrijven is drie jaar. De subsidie bedraagt min. €75.000 en max. €120.000,- per demonstratiebedrijf voor een periode van drie jaar en is 100% subsidiabel.

Voorwaarden

Elke demonstratiebedrijf draagt op het moment van aanvraag substantieel bij aan minimaal 5 van de 8 hieronder genoemde doelen, waaronder in elk geval emissiereductie stikstof:

Onderwerp

Definitie

Emissiereductie stikstof

Brongericht verminderen van stikstofemissie (ammoniak en stikstofoxide) op bedrijfsniveau. Het verminderen van (externe) inputs kan hier onderdeel van zijn.

Reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur, waardoor ziekten en plagen minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op voedselproducten. Preventieve maatregelen en alternatieve gewasbeschermingsmaatregelen (zoals ruimere gewasrotaties, stroken/mengteelten, precisietechniek en natuurlijke vijanden) kunnen hier onderdeel van zijn.

Emissiereductie broeikasgassen

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan of lachgas,) op bedrijfsniveau, en/of een toename van koolstofvastlegging op het bedrijf. Voor de koolstofvastlegging geldt daarbij dat niet dit méér uitstoot van broeikasgassen mag veroorzaken of in de plaats kan komen voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen

Emissiereductie nitraat

De verbetering van de waterkwaliteit door het verminderen van de uit- en afspoeling van nitraat en fosfaat, door maatregelen op het bedrijf. Dat kan in kaart gebracht worden met een bedrijfswaterplan (bijvoorbeeld via DAW). Dit ook gecombineerd worden met het volledig plaatsen van mest  op eigen grond of binnen samenwerkingsverband, of het afvoeren van mest naar een mestverwerker voor verwerking tot hoogwaardige meststof.

Vergroten biodiversiteit

De (door)ontwikkeling naar een (meer) natuurinclusieve bedrijfsvoering: op het bedrijf wordt gestuurd op het sluiten van kringlopen door verbeterde bodem- en gewascycli- , aanleg en beheer van landschapselementen, ondersteuning voor functionele agrobiodiversiteit en maatregelen voor specifieke boerenland-soorten.

Versterken duurzaam bodembeheer

De bodems op het bedrijf worden duurzaam beheerd en bevatten door het toepassen van maatregelen voor duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging meer organische stof, meer bodemleven, zijn niet meer of minder verdicht en hebben meer waterbufferend vermogen.

Circulair veevoergebruik

In het veevoer neemt het aandeel niet-voor-humane-consumptie geschikte gewasproducten en het aandeel reststromen een steeds prominentere rol in. De afhankelijkheid van import van veevoergrondstoffen uit derde landen wordt afgebouwd door een toenemend gebruik van alternatieve eiwitgewassen uit NL/EU en/of alternatieve eiwitbronnen.

Verbeteren dierenwelzijn/diergezondheid

Diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf worden substantieel verbeterd. Diermanagementsystemen richten zich daarbij op vermindering van antibioticagebruik.  Voor inbreuk op het welzijn van gehouden dieren geldt momenteel al het ‘nee, tenzij’-principe van de Wet Dieren. Daar bovenop komt aandacht voor het stimuleren van positieve ervaringen voor het dier.

De looptijd van de subsidie voor demonstratiebedrijven is drie jaar. De subsidie bedraagt min. €75.000 en max. €120.000,- per demonstratiebedrijf voor een periode van drie jaar en is 100% subsidiabel.

Subsidiabel zijn de tijd die de aanvrager besteedt aan het organiseren en uitvoeren van voorlichting en demonstratieactiviteiten, de materiaalkosten voor de voorlichting zoals drukwerk en advertenties voor bijeenkomsten, de materiaalkosten ten behoeve van ontvangst op het bedrijf en inhuur van een kennis- of adviespartij voor het monitoren van een toepassing ten behoeve van demonstratieactiviteiten en voorlichting. Niet gesubsidieerd worden investeringen voor aanschaf of aanleg van de ‘omschakel’-maatregel(en).

LNV organiseerde 19 september 2021 een Webinar over de twee nieuwe openstellingen binnen de Sabe-regeling. In dit Webinar komen de meest relevante onderwerpen uitgebreid aan bod.

Sabe Demonstratiebedrijven en Bedrijfsplanvouchers

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies.

Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

- projectsubsidies voor praktijknetwerken

- subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw

- subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers) zijn nieuw en worden in dit LNV-webinar nader uitgelegd.