Energie in de regio

Energie in de regio

Op regionaal niveau komen vraagstukken bij elkaar. Daar kunnen zij in samenhang aangepakt worden, niet alleen voor kringlooplandbouw, maar bijvoorbeeld ook met het verduurzamen van regionale energieproductie en het versterken van de economie en het verbeteren van de leefbaarheid. Ook zijn er kansen om samen met IenW het aantal projecten met een focus op kringlooplandbouw binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te vergroten. Juist op regionale schaal of gebiedsniveau is het mogelijk de relatie met de natuurlijke omgeving én de maatschappelijke omgeving van dorpen en steden te versterken. Kringlooplandbouw wint in de praktijk vaak aan kracht als ondernemers en ketenpartners er op gebiedsniveau invulling aan geven. De vraagstukken kunnen variëren van regio tot regio en dit geldt ook voor de effectiviteit en doelmatigheid van maatregelen. Dit vraagt dus om maatwerk. De provincies, gemeenten en waterschappen zijn hierbij cruciale partners vanwege hun nabijheid, kennis en overzicht, en vanwege hun rollen en bevoegdheden (ruimte, inrichting van het landelijk gebied, natuur, water, regionale economie).