Perspectief

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

“De richting die het uit moet is voor de hele agrarische sector eensluidend en is in het coalitieakkoord bevestigd: we gaan de omslag maken naar kringlooplandbouw.” Minister Staghouwer (Perspectiefbrief landbouw, juni 2022)

Hoe kan je als boer invulling geven aan de omslag naar kringlooplandbouw?
Veel boeren zetten al stappen. Stappen die goed zijn voor de natuur, maar ook direct voor het bedrijfsresultaat. Door middelengebruik en andere inputs af te bouwen, bijvoorbeeld en met de natuur mee te boeren. Of door gebruik te maken van subsidies voor het beheren van het landschap.  

Noortje Krol (melkveehouder) en Pieter van Leeuwen Boomkamp (akkerbouwer) zijn twee gangbare boeren die stap voor stap natuurinclusiever boeren. 

Bekijk de pagina over boeren met de natuur hier.

Veel boeren zetten stappen richting een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Dat is goed voor de bodem, voor je oogsten, voor je dieren. En met beheervergoedingen kan je naast je voedselproductie extra inkomen genereren.

De eco-regeling iets voor jou?

Beheervergoedingen ken je misschien van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Of via een regeling bij je provincie. De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Naast de hectarepremie, kan je als agrariërs een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van eco-activiteiten. Om mee te doen aan de eco-regeling, is het belangrijk om je tijdig te verdiepen in de mogelijkheden, en de invloed op je bedrijfsvoering.

Een vergoeding voor akkerranden, verlengde weidegang en meer

Wanneer je voor het landschap zorgt en ecosysteemdiensten leveren, worden je daarvoor vergoed. Je kan kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten je als boer onderneemt, hoe hoger de vergoeding.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er is een lijst met 21 eco-activiteiten waaruit boeren kunnen kiezen. Een boer kiest activiteiten die passen bij zijn/haar bedrijfsvoering of interesse. Hoe meer iemand doet, hoe meer beloning.