Plattelandsontwikkelings-programma (POP3+)

Veel agrariërs hebben al stappen gezet om hun bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen met hulp van een POP3-subsidie. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan een vitaal platteland, waar een toekomstbestendige agrarische sector, biodiversiteit en leefbaarheid met elkaar in balans zijn. POP3 is onderdeel van het huidige Europees landbouwbeleid (pijler 2 van het GLB).

Nederland heeft zeven subsidiemaatregelen gekozen die bijdragen aan de volgende vijf thema’s:

1. Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren;

2. Innovatie en kennisoverdracht;

3. Agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit;

4. Water;

5. LEADER.

Informatie over de POP3-subsidiemaatregelen en de openstellingen vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bij het subsidieloket van jouw provincie.

Tot de start van het nieuwe GLB in 2023 gaat POP3 door als POP3+. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om de bestaande POP3-subsidies voort te zetten en te experimenteren met nieuwe GLB-maatregelen. POP3+ focust op de actuele thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem, kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook streeft POP3+ naar het vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd.

Voor wie?

  • Agrarisch ondernemers die hun bedrijf willen innoveren en verduurzamen
  • Agrarisch adviesbureaus die onderzoek doen naar en adviseren over innovatieve en duurzame bedrijfsvoering

Projectenoverzicht

In het POP3-projectenoverzicht staan zo’n 250 POP3-projecten. Je vindt er projectresultaten en contactgegevens van de projectleider, gerangschikt naar thema, sector en provincie.

Denk je als ondernemer na over verduurzaming van je bedrijf, dan kun je direct contact opnemen met een collegaboer/-adviseur die al ervaring heeft opgedaan. Boeren leren immers graag van hun collega’s.

Inspiratieverhalen

Laat je inspireren door de verhalen van initiatiefnemers en projectleiders over hun POP3-project.