Regelingen en ondersteuning

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Ga direct naar:

Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Subsidies vanuit het nieuwe GLB

Subsidiemodules verduurzaming stallen (Sbv)

Groen Kennisnet

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Financiële regelingen

SABE - Onafhankelijk advies op je erf 

Wil je advies over het verduurzamen van je bedrijf? Wil je meer kennis opdoen over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher of subsidie aanvragen. Daarmee kan je bijvoorbeeld:

  1. een onafhankelijk adviseur op je bedrijf uitnodigen, 
  2. samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw, 
  3. een cursus volgen over bijvoorbeeld precisielandbouw of stikstof

Praktijkverhaal - Het Netwerk Goed Boeren is een groep van vooroplopende Brabantse boeren. Enthousiast door het succes van de bijeenkomsten besloot het netwerk om uit te breiden. De BMF stelde een groeiplan op om in een paar jaar tijd te groeien naar 60 leden. Hiervoor vroeg BMF subsidie aan uit de SABE-regeling. RVO keurde de aanvraag goed en zo kon de ledenwerving van start.

Hulp bij het financieren van investeringen

Wil je omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw kan je ondersteunen bij de financiering van de benodigde investeringen. Bekijk de mogelijkheden van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw via het Nationaal Groenfonds.

Lodewijk Pol heeft samen met zijn vrouw Floor de Kanter een biologische melkveehouderij met 80 blaarkoppen.

"Het Groenfonds heeft mij een financiering verstrekt die een andere bank niet verstrekt zou hebben." 

Bedrijf overnemen en duurzaam investeren

Wil je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om je bedrijf duurzamer te maken? Dan biedt het nieuwe GLB (binnenkort) interessante regelingen aan, waaronder Vestigingssteun.

De jonge varkenshouder Tim van der Mark maakte eerder gebruik van het bedrijfsovernamefonds.

"Als je een bedrijf overnemen, daar kan je wel hulp bij gebruiken. Er is veel geld nodig, om je ouders een keer uit te kopen, om investeringen te doen. En er komen nog externe risico's bij."

Subsidies vanuit het GLB

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kennen we van de hectarepremie, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en vanaf 2023 ook van de eco-regeling. Jaarlijks is er ongeveer € 800 miljoen Europees landbouwgeld beschikbaar voor Nederland, dat door provincies en Rijk wordt aangevuld tot zo'n € 950 miljoen. Een groeiend deel van dat geld komt beschikbaar in de vorm van projectsubsidies.  Deze worden vaak door provincies aangeboden.

Project- en investeringssubsidies uit het GLB

Deze subsidies kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen als je duurzame investeringen wilt doen. Of aan nieuwe teelten wilt werken met collegaboeren, een korte keten op wilt zetten of wilt leren over precisie- en natuurinclusieve landbouw. In het nieuwe GLB, vanaf 2023, is er veel aandacht voor samenwerking en gebiedsprocessen. Je kunt dan bijvoorbeeld met boerenpartijen in jouw omgeving kan werken aan waterbeschikbaarheid, meer landschapselementen en biodiversiteit.

Heft in eigen hand voor schoner en voldoende water

Wil je werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit? Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  (DAW) is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geïnformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem.

Beeld: ©Wiebe Kiestra

Meer leren

Online gids van Wageningen UR

Kringlooplandbouw is een manier om de landbouw toekomstbestendig te maken. In de online gids Kringlooplandbouw. De wetenschap en de boerderij lees je meer over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren.

Kennis en praktijkervaring: Groen Kennisnet

Wil je meer kennis opdoen? Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen.

Voorbeelden van korte ketens

Wil je een kijkje achter de schermen van bijzondere korte keten-samenwerkingen in ons voedselsysteem? Lees het verslag van de Nationale Handelsmissie Korte Keten en reis in vier afleveringen door de twaalf provincies.

RVO.nl/duurzaamboeren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een overzicht gemaakt van de kansen die duurzame landbouw biedt.