Regelingen en ondersteuning

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Financiële regelingen

Wil je advies over het verduurzamen van je bedrijf? Wil je meer kennis opdoen over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher of subsidie aanvragen.

Wil je omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw kan je ondersteunen bij de financiering van de benodigde investeringen. Bekijk de mogelijkheden van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw via het  Nationaal Groenfonds.

Wil je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om je bedrijf duurzamer te maken? Dan biedt het Bedrijfsovernamefonds kansen. Je kan een Vermogensversterkend Krediet (VVK) om je bedrijf duurzamer te maken.

Wil jij investeringen doen die de uitstoot van vervuilende stoffen uit stallen verminderen? Dan is het van belang dat de uitstoot integraal en bij de bron wordt aangepakt. De Subsidiemodules verduurzaming stallen (Sbv) is bedoeld voor onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken en investeren in bewezen technieken die bijdragen aan integrale en brongerichte vermindering van emissies.

Wil je verduurzamen? Bekijk de mogelijkheden van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Ondersteuning bij de omschakeling naar kringlooplandbouw

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor toepassen van kringlooplandbouw op jouw bedrijf? Doe de Kringlooplandbouwscan.

Wil je meer kennis opdoen? Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een overzicht gemaakt van de kansen die duurzame landbouw biedt.

Wil je een kijkje achter de schermen van bijzondere korte keten-samenwerkingen in ons voedselsysteem? Lees het verslag van de Nationale Handelsmissie Korte Keten en reis in vier afleveringen door de twaalf provincies.

Wil je werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit? Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geïnformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem.

De Nederlandse landbouw is efficiënt en innovatief. Deze grootschalige voedsel­productie heeft echter gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van water, bodem en lucht. Kringlooplandbouw is een manier om de landbouw toekomstbestendig te maken.
In de online gids Kringlooplandbouw. De wetenschap en de boerderij lees je meer over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren.