Landerije de Bunte, Corney Niemeijer en Gerarda van Merkerk (Oele)

Al sinds 2002 wordt er op Landerije de Bunte innovatief met natuur geboerd. “We ervaren de vrijheid van ondernemerschap en autonomie en ontvangen vanuit de maatschappij waardering en erkenning voor ons werk. Dit verdient elke boer!”

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Na een flink aantal jaren in het bedrijfsleven besloot Corney Niemeijer zijn landbouwkundige opleiding te gebruiken voor een andere invulling van z’n werkende leven. Via omwegen kwam hij in Oele terecht,  waar hij met Landerije de Bunte nu al geruime tijd met  schapen werkt aan een gesloten kringloop. Met alleen zijn zelfgeproduceerde mest en zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest weet de boer zijn eigen ruwvoer te verbouwen. Met als doel het herstel van een natuurlijk evenwicht tussen landschap, dier en mens.

"Omdat er wel dieren worden afgevoerd en geen mest en voer aangevoerd, is er dus sprake van verschalende omstandigheden. De kringloop heeft een lek."

Stamboekschapen

Op Landerije de Bunte worden 180 schapen, stamboek Noord Hollanders gehouden. Corney: “De vrouwelijke dieren en een deel van de mannelijke dieren verkopen we voor de fokkerij. De overige mannelijke dieren verkopen we voor de weiderij. Daarnaast hebben we nog 4 paarden op het bedrijf en een aantal honden en poezen. In totaal is 42 ha grond in gebruik, deels direct rondom de boerderij gesitueerd. De veldkavels liggen verspreid om het bedrijf, onder andere in omliggende natuurgebieden”, vertelt hij.

Balans in het gebied

Het bedrijf werkt met een gesloten kringloop en moet zich volledig zelf van voer voorzien. “Het opbrengend vermogen van de grond in een extensieve bedrijfsvoering is bepalend voor het aantal dieren dat gehouden kan worden en de te gebruiken rassen. Omdat er wel dieren worden afgevoerd en geen mest en voer aangevoerd, is er dus sprake van verschalende omstandigheden. De kringloop heeft een lek. Het idee erachter is dat daardoor de natuur minder onder druk staat en meer ruimte voor ontwikkeling krijgt. Omliggende heideterreinen hebben minder last van eutrofiering en eveneens minder verdroging door watermaatregelen. Tegelijkertijd hebben we in overleg met het waterschap aanpassingen gedaan in het waterbeheer. De grondwaterstanden zijn verhoogd, perceelinrichting is waar nodig aangepast en regenwater wordt langer vastgehouden in het gebied. Ook zijn nieuwe landschapselementen aangelegd op basis van historische kaarten.”

wij willen een titel

Gezonde bedrijfsvoering vraagt gezonde bedrijfseconomie

Landerije de Bunte richt zich als agrarisch bedrijf op een balans tussen landbouw en natuur: het behouden en versterken van landschappelijke waarden, ruimte bieden aan herstel van biodiversiteit en  optimale omstandigheden voor waterberging en –zuivering. “Bij ons staan rentabiliteit en solvabiliteit altijd op de voorgrond. Duurzaam ondernemen betekent juist dat de bedrijfseconomie ook een belangrijke rol heeft”

Rol als demobedrijf

Landerije de Bunte heeft altijd met verschillende deskundigen gewerkt om op het gebied van diergezondheid, veevoeding, compostering en akkerbouw de juiste keuzes te maken, passend bij een gesloten kringloop. “Als demobedrijf willen wij deze keuzes, informatie en data met collega agrariërs delen. Je kunt op ons erf terecht voor dagen  “Boeren rondom Natura2000”, ”Duurzaam Agrarisch ondernemen” of in overleg. Ook lezingen bij studiegroepen of agrarische mbo’s staan in de planning. De rol als demobedrijf biedt ons bovendien nieuwe kansen in het verzamelen van data, wat zeker ook relevant is voor andere boeren”, besluit Corney.

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Landerije de Bunte, bekijk dan de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.